א₪♣ دل مــن،دل تــو ♣₪א

░♥♂♥ اگـر عـشـــق نباشـد,دل نـیـسـت ♥♀♥░


× چـی شده؟

+ هــچی

× پـس چــرا؟؟

+ مــیشه سوال نــکنی و گــوش کنی؟

× گــوش کــنم کِ چــی بشه؟

+  دوبارهـ ک پــرسیدی

ســکوت کــن و بزار مـن بگــم

یـادته گـفتم از پـاییز خـوشم نمیاد؟

فـکر کـــنم یکی بِ گـوشش رسونــد

یِ فصــلِ زردِ مــریض بــرآم ســاخته

یِ زردِ بــی روح کِ دوستـــش ندارم

مــیخــآم تغییرش بـدم

کــمکم میکنی؟

اینــجا رنگـــ زیـاد دارم

قــرمز

سبـز

آبــی

نـارنجی

بنفــش

و و و و

کـدومشونو بردارم

بـزار یِ چـــیزی بگــم

مــن دلـم بهــار میخــاد

چِ رنگیِ بهــآر

سبـزه؟
نــه

هــزار رنــگه

بـزار فــکر کــنم

فهــمیدم مــن سبزو انتخــاب میکــنم

یِ سبـزِ جــوووون

کِ تــو خودش هــزار تــا رنگ داره

صورتی

سفیـــد

قـرمز

نـارنجی

و حتــی زرد

ولــی ن زردِ کــم عمقِ ایـــن روزا

یِ زردِ مــحکم و دوست داشتنی

میـشه تو فقط اون سبـزو بدی دستِ مــن؟

مـــن قـول میدم تــا آخرش برم

:)

دلــــم میخــآد داغــیِ ذهــنمو ببرم زیرِ آبِ ســرد

کِ یــخ بزنه

کِ نتـــونه حـــتی نفـس بکشه

مــدت هــآ و مــدت هـــا فریز شـــده بمونه

:)

+++بــرخی آدم هــا هستند کِ فــراموششان نــکردیم

ولــــی وقتی حــرفشـــان بِ میــان میآیــَد

دیگــــر لبخــ:)ــــند نمــــ:(ــیزنیم

:|

 

چهارشنبه پنجم آذر 1393 | 14:54 | ▬♥#SaHaR#♥▬ | |

+عشـق یعنـے

تــو مثـل ِ هـواپیمـآے ِ ڪـوچڪـے شتـآبـآن بیـایـے و

آسمـآن ِ صـآف ِ دلــم را

بـآ تمـآم ِ وسعتـش

بــہ دو نیمــہ ے نـآمسـاوے تقسیـم ڪنــی... 

پ.ن1: دل ِ رفیقــم یــہ دنیـآس 3>
ایـن فے البـداهــہ ے ذهـن ِ درهـمم تقـدیـم ِ خــودت :*

پ.ن2: دسـت و دلـم بــہ نـوشتـن و پسـت زدن نمیـره... :(
ایـن فے البـداهــہ هـم یــہ روز ِ خستــہ ڪــہ داشتـم شـُل و آویـزون /:دی/ از دانشگـآـہ بـرمیگشتـم
بـآ دیـدن ِ رد ِ یــہ هـواپیمـآ تـو آسمـون،یهـو اومـد رو زبـونـم (^_^)

یکشنبه دوم آذر 1393 | 14:38 | ▬♥#SaHaR#♥▬ | |

زیـــبآییِ تــو هــَر روز..!!

زنــیست!!

کِ حــوآسِ خــیآبــآن رآ پــَرت می کُنــد..!!

و..!!

زیــر می گــیرَد..!!

مــردی رآ..‍!!

کِ حــوآسش به تــوست..!!

 

+
اگـــر بــرآیِ کــسی مهــم بــآشی..

او همــیشه رآهــی بــرایِ وقــت گــذآشتن ..!!

بــآ تــو پــیدا خــواهـد کــرد

نــه بَهـآنه ای بــرآیِ فــرآر..!

و نــه دروغــی بـرآیِ تـوجیه..!!

../

ارنــستو ســآبآتو

رفــیج یِ جـور عجیـب دلَم بـرآت تـآلاپ تــآلاپ میکنه

:(

lovE u

 

پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 | 11:1 | ▬♥#SaHaR#♥▬ | |

خوبـــ نیســــــــتَم..!

مثلِ قرصــی کـ ـه نیمــه شب بدون آبــــــــ گیـــــــر میـــکند!

گـــیر کرده اَم در[ گلــــویِ ] زنــــدگــــــی..!

 

+

پیــــــــــــرآهنت در بـــاد تـِکان مــــی خورَد..!
[ایـــــن]
تَنــــــــها پَــــرچمی ســت کـــه دوستــــَش دارمــــ ..!

 
.
.
پــآییزو بِ اُمـیدِ یِ اتفـاقِ نـو شـروع کردم../
فصلِ دلتـــنگیـام!
فصلِ بغـضایِ شـبونه!
فــصلِ زنـدگیِ بی خـود و بی جـهت برا خـودم!
مـــــــــــ:)ــــــن زمستــونیَم ..!
لـــــــــــــطفا وآسـه پـآییز وقتِ اضـآفه نـزارین:)
بــــــــزآرین سـرِ وقت تـموم شه!
بــا تشــکر
دوشنبه چهاردهم مهر 1393 | 23:6 | ▬♥#SaHaR#♥▬ | |

+ یــہ روز سـرد ِ پاییـزی..

دمـہ غـروب..

نم نم ِ بــارون..

هواے ِ مـــہ آلـود..

جـادہ ے شمـال و یـہ آهنگ ِ رمـانتیـڪ..

یڪے باشـہ ڪنـارت..

یڪے ڪـہ همـہ دنیـاتـه..

حتے خوابشـم قشنـگـہ^_^

چهارشنبه نهم مهر 1393 | 18:26 | ▬♥#SaHaR#♥▬ | |

+ایـن حـرفـتُ هیچـوقـت یــآدم نمیــرہ :)

 شمـآرو بخیــر،مـآرو بــہ سـلامـت

  هـــــِرے

:|

 

شنبه پانزدهم شهریور 1393 | 1:48 | ▬♥#SaHaR#♥▬ | |

از آدم هـایے ڪـہ هرچقـدر دلشـان را میشڪنید

و ناراحتشـان میڪنید چیـزے نمے گوینـد،بتـرسیـد... !!

یڪ روز بـے سـروصـدا میرونــد و هیـچ وقـت برنمـے گردنـد !!!

 

.

.

+ایـن متـنُ یــہ جـآیـے دیـدم
 
انگـار حـرف ِ دلــم بــود.
 
واســہ همیـن اینجـآ گـذاشتمـش ڪــہ بمــونــہ

:)

دوشنبه دهم شهریور 1393 | 20:29 | ▬♥#SaHaR#♥▬ | |

+از خـآطـرت ڪــہ رفتــم..

همیـن روزهــآ..

از خـآطـراتـت هــم میـرومــ

:)

 

.

.

+دنـدونـے ڪـہ لقــہ رو بایــد ڪشیـد !

اولـش درد دارهـ !

بـعدش حـس ِ خالـے بـودن ِ جـآش چنـد روز رو اعصابتـهـ !

بعدشـم انگـار نـہ انگـار ڪــہ یـہ روزے دنـدونـے اونجـآ بـودهـ !

ایـن درسـت حڪایـت ِ بعضـے از آدمـاے ِ زندگیمونـهـ ..

:)

 

 

شنبه هشتم شهریور 1393 | 2:59 | ▬♥#SaHaR#♥▬ | |

+هــِے فلانـے !
 
 آرام تـر سڪوتـــ ڪـُنـ...
 
 صـداے ِ بے تفـاوتـے هایـت آزارمــ میدهـد!

 

.

.

+آدمـ ِ خوبـ ِ قصـہ هـاے ِ  مـنــ... !!
 
 دلتنگت شـدہ ام،حجمش را میخـواهـی؟!
 
 خــــدا را تصـور ڪنــ... !!
 
 :)

 

 

 

 

سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 | 11:42 | ▬♥#SaHaR#♥▬ | |

پــس چــرا بِ هــدف نمیخــورد

ایــن گلوله کِ سـالهــاست !!!در ســرم میچــرخــد!!

تـــو کِ کــشیده ای وقــتِ رفتـــن./

مـاشه یِ تـــمامِ تفنــگ هایِ جـهان را

./

کـامران جـانِ رسـول زاده

 

 

دوشنبه بیستم مرداد 1393 | 11:11 | ▬♥#SaHaR#♥▬ | |
Design By : nightSelect.com